Temporality (2020)

Fyzikální podstata času je dle Aristotela taková — čas je napočítaný pohyb ve vztahu k stavu před a po. Naopak Imanuel Kant nepovažuje čas za objektivní realitu, ale pouhou intelektuální kategorií tvořenou lidským vědomím. Čas je pouhým vjemem mozku samostatně myslící bytosti. Metoda měření času funguje v jakoukoli denní dobu, roční období a v libovolném počasí. A […]

Buddleja davidii (2020)

Vytržení daného objektu z jeho přirozeného prostředí zvyšuje zájem o jeho podrobnější zkoumání. Pohyblivá videoprojekce umístěná na strop klenby kláštera zobrazuje detailně – ze všech možných úhlů a stran – část keře Komule Davidova. Komule Davidova zaujímá v přírodě hned několik funkcí: listy jsou zdrojem potravy skotu i koz, květy naopak přitahují velké množství motýlů; […]

Reciprocita (2020)

Raději přemýšlíte nebo doufáte? Existuje vyšší důležitost empirického poznání nebo narativního světa? Přemýšlíte o hranicích myšlení? Jak často doufáte? Jednokanálové video se pohybuje na trojcestí přemýšlení, doufání a strachu. Celková stavba vychází z empiricky pokládánych otázek, které se snaží definovat vzájemné pojmy a překračovat usedlý způsob myšlení v odpovědích na důležité osobní otázky. Námět videa […]

Třicet pravd (2019)

Sametová revoluce byla do velké míry osvobozením slova – náhle bylo možné pojmenovat to, co po dlouhé období totality muselo zůstat zamlčeno. Dnes lze sledovat, jak je váha slova stále více devalvována. V toku skutečně či pouze zdánlivě pravdivých výroků politiků a veřejně činných spolu občanů vyřčených do médií za posledních třicet let je jenom velice […]

Bez názvu (2019)

Hlavním dominantním prvkem je pohyb, který v sobě evokuje průběh a děj. ve kterém očekáváme vyvrcholení. To však ani v jednom videu nenastává, pouze se mechanicky opakuje a vytváří tak nekonečný děj. Naopak divák je nepříjemně konfrontován se setkáváním postav navzájem v nesousledném směru vůči jejich pohybu a to vyvolává otázku narušení časové linie. Děj […]

Diaprojekce (2019)

Experimentální dia projekce je platfomou pro práci s filmovým materiálem. Tyto experimenty probíhaly jako soukromé performance na koleji v Linci.

Šmakuláda (2018)

FIlmová dvojprojekce byla uskutečněna (3/10/2018) v rámci studentského zahájení akademického roku 2018/2019 na Fakultě umění a designu UJEP. Hlavními organizátory byla dvojice Johanka Pošová a její bratr Jan Poš. Zahájující „Šmakuláda“ proběhla jak ve venkovním prostranství i přímo v klubu Exil v Ústí nad Labem, kde byly vystaveny site specific práce studentů fakulty. Sites-pecific projekce […]

Total Solo – příprava (2018)

Performance pro festival TOTAL SOLO v Linz, který se zabýval novou muzikou. Performance s názvem Total Solo 16 mm byla pro 16mm promítačku a ovládanou jehlu, která rytím do filmu, zazanamenávala zvuk promítačky.

Stadt in Nacht (2017)

Video Stadt in Nacht ukazuje, co dělá pan Gruber ve 4. patře nebo rodina Fischer. Dovoluje nám voyarsky skrytě pozorovat konkrétní sousedy v konkrétních domech a tématizuje otázku soukromí v městské zástavbě a dává možnost vzniku mnoha desítek příběhů, které se odehrávájí za zdí, kam není vidět.

Filmová projekce (2017)

Projekce je obrazovým experimentem, který vychází z fascinace médiem 16 mm filmu, a je jedním z několika experimentů, které se snaží překročit pevně definované hranice filmu a vytváří model zkoumající proplétání, doplňování i vylučování dvou téměř totožných záběrů. Poetika nostalgického sentimentu, která je privilegiem filmové dýchající projekce, přebíjí téměř dokonalý obraz digitálního záznamu. V projekci […]

Příběh II (2017)

Příběh II je krátkou sekvencí sestavenou ze tří, na sobě nezávislých mikro-příběhů. Intimní blízkost kamery, ticho bez očekávatelných dialogů a pouze hra očí, pohybů a gest jsou hlavním narativním prvkem. Nejasnost situací budí napětí, aniž by divák dostával jasné odpovědi na otázku, čeho je svědkem.

Videoinstalace (2016)

Videoinstalace  je postavena na třech videích, která jsou vizuálně téměř nerozlišitelná. Proto tedy na první pohled není zcela patrné, že se jedná o tři samostatně natočená videa podle stejného scénáře. Námětem banálního záznamu je pomalu jdoucí postava, která je snímána jedním dlouhým sledujícím záběrem. Rámování záběru je z blízkosti, která je ale dostatečně vzdálená, aby […]

Digitální odpad (2016)

Ve svém osobním dlohobém projektu se vyrovnávám s přeplněností svých disků, strachu z otázky: „Co kdyby se ten záběr mohl někdy hodit?“. Tak data z nerealizovaných projektů nahrávám na disky, flasky sd karty a vyhazuji je. Třeba je někdo najde a budou se mu hodit. Zbavuji se tak pocitu definitivního rozhodnutí tato data navždy smazat. […]

Nedokončený příběh (2016)

Videoinstalace vychází z teoretického zkoumání narace a to především ve filmu. Videa se pomocí filmové řeči a nejmenších prvků příběhu snaží vyprávět příběh. Fakticky jsou to vytržené jednotlivé okamžiky událostí, které jsou manipulativně vyřezány z reality celkové scény. Způsobem snímání jsou postavy z reálného světa odosobněny a tím nastává nemožnost se s nimi identifikovat. Tímto způsobem se v jednotlivých smyčkách naznačují děje, které […]

Bez názvu (2015)

Videosmyčka je poskládána z autentických záběrů z každodenních situací. Ty jsou filmově přivlastněny a pomocí titulků jsou posunuty jejich významy. V celé videosmyčce je celkem pět obrazových rozhovorů, ale pouze čtyři dialogy. K obrazovým scénám, které se stále opakují, je vždy přiřazen jeden z těchto čtyř dialogů, ovšem vždy je tento dialog jiný. Díky tomuto posunu, si můžeme hrát s významem, obsahem […]

Videoinstalace (2015)

Instalací tvořenou čtyřmi videosmyčkami se snažím zprostředkovat konkrétní techniky manipulace. Výběr spektra těchto manipulativních technik není náhodný, ale vychází z přesně definovaných postupů a manipulativních strategií. Cíleně také pracuji s určitou nadsázkou a vytvářím jakousi umělou, modelovou situaci. Zabývám se otázkou, zda jsme schopni si uvědomit únosnou hranici manipulace a pokouším se vyvolat situaci, která by mohla v divákovi oživit jeho […]

Bez názvu (2014)

Videosmyčka zachycuje sled nedokončených činností, které jsou sami o sobě obyčejné a přirozené. Jedna myšlenka není domyšlena a vytváří novou, jako jedna činnost není dokončena a pokračuje jinou. Ona nedokončenost a obyčejnost však v celkovém uspořádání vytváří nepřirozenost a iracionálnost, kterou se každý snaží racionálně objasnit. Předměty se nazpět vrací samy bez povšimnutí, aby se vydaly na stejnou cestu. Obrazová a zvuková podivnost, […]